Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII NMP Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu

 

 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii p.w. N.M. P. Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu

 

§ 2.

1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii.

2. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej.

 

§ 3.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 IV do 30 IV od godziny 7:00 do godziny 21:00, w pozostałych miesiącach od godziny 7:00 do zmroku.

2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

§ 4.

1.Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.Przez grób ziemny należy rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje się je ziemią.

3. Przez grób murowany należy rozumieć dół w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę a nad nimi umieszcza się sklepienie.

4. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu. Ustawienie nagrobka nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu pozostaje to grób ziemny.

 

§ 5.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty:

   a. za miejsce pod grób ziemny,

   b. za miejsce pod grób murowany,

   c. za miejsce rezerwowane pod grób ziemny,

   d. za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego,

   e. za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.

2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza uchwala Rada Parafialna i jest dostępna w kancelarii parafialnej.

3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.

4. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

5. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarządu cmentarza.

6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.

7. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny.

8. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.

 

§ 6.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

 

§ 7.

1. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.

3. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

4. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.

5. W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę.

 

§ 8.

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na dysponencie grobu. Za dysponenta grobu uważa się osobę, która złożyła ofiarę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

   a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

   b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego

       przeznaczone,

   c) niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

   d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

   e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

    f) przemieszczania nagrobków,

   g) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,

   h) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów

       służb porządkowych i interwencyjnych,

    i) wprowadzania zwierząt,

    j) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym

       lub budzącym zgorszenie.

3. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust. 9.

4. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków oraz stawiać nagrobków.

 

§ 9.

1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

2. Wydanie zezwolenia na prace budowlane należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt e) niniejszego regulaminu.

3. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

4. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

5. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

 

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dnia 16 grudnia 2009 roku.